2020-08-07

Podstawa prawna działania

 1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna jest Spółką, której akcjonariuszami są Skarb Państwa i Gmina Miasta Gdańska jako akcjonariusze uprzywilejowani oraz osoby fizyczne.
 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
 3. Spółka prowadzi działalność pod adresem: Gdańsk, ul. Zamknięta 18 (kod pocztowy 80-955).
 4. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000040398.
 5. Spółka działa na podstawie:
  a) Ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 998),
  b) Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 505),
  c) Statutu Spółki Akcyjnej przyjętego dnia 29 grudnia 1997 r. w formie Aktu notarialnego Rep. A 5034/1997 sporządzonego w Kancelarii Notarialnej I. Bąkowskiej w Gdańsku, z późn. zm.
  d) Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 735),
  e) innych przepisów prawnych ogólnie obowiązujących.
   
 6. Spółka ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się